Հղումներ Գործընկերներ Կայքի քարտեզ

Դասեր >> Ընդունելություն

 <<ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>> մագիստրոսական ծրագրի

ընդունելության հարցաշար

 
Հայոց պատմություն
1. Հայոց հայրենիքը
2. Հայ ժողովրդի կազմավորումը
3. Տիգրան Մեծ
4. Քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն
5. Վարդանանց պատերազմը
6. Աշոտ Ա Բագրատունի
7. Լևոն Մեծ Ռուբինյան
8. Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորումը
9. Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին
10. Հայաստանի քաղաքական անկախության վերականգնման գործընթացը: Արցախյան ազատամարտը

Հայ Սփյուռք
1. Հայ գաղթաշխարհի ձևավորումը. արտագաղթեր և բռնագաղթեր
2. Հայ գաղթաշխարհի պատմության փուլերը
3. Հայ Սփյուռքի ձևավորումը. «Հոգևոր Հայաստան»
4. Հայ Սփյուռքն արդի փուլում. համահայկական կազմակերպություններ
5. Հայ Սփյուռքի մշակութային կազմակերպությունները

Հայ Մշակույթ
1. Նախաքրիստոնեական հայ մշակույթը
2. Հայկական մշակույթի ոսկեդարը
3. Հայ փիլիսոփայական միտքը միջնադարում. Եզնիկ Կողբացի, Դավիթ Անհաղթ
4. Հայ մշակույթի վերելքը Բագրատունյաց շրջանում
5. Հայկական մշակույթը 20-րդ դարում

Հայկական հարց և հայոց ցեղասպանություն
1. Հայկական հարցի ծագումը
2. Հայոց ցեղասպանություն. Աբդուլհամիդյան իշխանության շրջան
3. Հայոց ցեղասպանություն. Երիտթուրքական իշխանության շրջան
4. Հայոց ցեղասպանություն. քեմալական իշխանության շրջան
5. Մշակութային ցեղասպանություն երևույթը

Հայոց լեզու
1. Հայոց գրերի գյուտը
2. Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը
3. Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը
4. Արևմտահայերենի քերականական առանձնահատկությունները
5. Դասական ուղղագրություն

Հայ գրականություն
1. Հայ միջնադարյան գրականությունը. Գրիգոր Նարեկացի, Նահապետ Քուչակ
2. Հայ գրականությունը և քաղաքական միտքը (19-րդ դ. վերջ և 20-րդ դ. սկիզբ)
3. Հեթանոս շարժումը
4. Հայ գրական մտքի վերելքը 1960-80-ական թթ.
5. Սփյուռքահայ գրականություն. Համաստեղ, Շահան Շահնուր