Դասեր >> Ընդունելություն

 ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՀԱՐՑԱՇԱՐԸ

«ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության հարցաշար

 

1.   Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը,փուլերը

2.    Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում

3.    Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում

4.    Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը

5.  Ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի 90-ական թթ.:1894-96թթ. հայերի համիդյան ջարդերը

6.    Ազատագրական պայքարը 20-րդ դարի սկզբներին

7.    Երիտթուրքական հեղաշրջումը

8.    Կիլիկիահայության կոտորածը

9.    Պանօսմանիզմ,Պանթուրքիզմ,Պանիսլամիզմ

10.  Հայկական հարցի վերաբացումը: Ռուս-թուրքական համաձայնագիրը

11.  Հայոց ցեղասպանությունը 1915-1916թթ.

12.  Հայերի ինքնապաշտպանական կռիվները 1915-1916թթ.

13.  Հայկական հարցը Բրեստի և Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում

14.  Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում

15. Սևրի պայմանագիրը

16.  Թուրք-հայկական պատերազմը 1920թ.: Քեմալականների ցեղասպան քաղաքականությունը

17.  Սումգայիթյան ողբերգությունը: Բռնագաղթը

18.  Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը

 

Գրականության ցանկ

 
1. Դանիելյան Է., Հայ ժողովրդի մեծ եղեռնը երիտթուրքական վարչակարգի կողմից (1914-1918 թվականներ)
2.  Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Մ. Ա. Կատվալյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Է. Գ. Մինասյան և ուրիշներ): Դասագիրք բուհերի համար: Խմբագիր` Հր. Ռ. Սիմոնյան.- Եր.: - 2012:
3. Հայոց ցեղասպանություն
4. Սարգսյան Հ., Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915 թվականից հետո
5. Խուրշուդյան Լ., Հայոց ցեղասպանության պատճառները և պատմական դասերը
6. Խուրշուդյան Լ.,Հայկական հարցը (բովանդակությունը,ծագումը, պատմության հիմնական փուլերը),ԵՊՀ հրատ., Երևան,1995 թ. 
7. Մելքոնյան Ա., Եղեռնի քաղաքականության ձևավորման ակուքները, 15-րդ դարի վերջ - 1915 թվական 
8. Մկրտչյան Լ., Արևմտահայության ցեղասպանության աբդուլհամիդյան քաղաքականությունը
 

 

 

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am